اخبار

قرار گیری آقای دکتر ایمان علی بخشی مدیر عامل شرکت اطلس پوشش محافظ در مقطع  R&D مرکز رشد و محقق پسا دکتری پژوهشگاه رنگ در لیست ٪۲ دانشمندان برتر جهان

قرار گیری آقای دکتر ایمان علی بخشی مدیر عامل شرکت اطلس پوشش محافظ در مقطع R&D مرکز رشد و محقق پسا دکتری پژوهشگاه رنگ در لیست ٪۲ دانشمندان برتر جهان

قرار گیری آقای دکتر ایمان علی بخشی مدیر عامل شرکت اطلس پوشش محافظ در مقطع R&D مرکز رشد و محقق پسا دکتری پژوهشگاه رنگ در لیست ٪۲ دانشمندان برتر جهان

ادامه مطلب