خدمات قابل ارائه

تعداد بازدید:۱۲۹۸

1- تأمین فضای اداری و آزمایشگاهی

2- خدمات عمومی

- خدمات اداری ( رایانه، تایپ و تکثیر، کارپردازی)

- تأسیسات ( آب، برق، گرمایش و سرمایش، روشنایی، تلفن)

3- خدمات فنی و تخصصی و  فضاهای آزمایشگاهی پژوهشگاه رنگ طبق تعرفه

 آزمایشگاه سنتز

 آزمایشگاه کنترل کیفی پوشش های سطح

 آزمایشگاه نانو فناوری رنگ

 آزمایشگاه فیزیک رنگ

 آزمایشگاه خوردگی

 آزمایشگاه رزین و مواد اولیه رنگ

 آزمایشگاه مرکزی

 آزمایشگاه مرکب های چاپ

 آزمایشگاه اختصاصی مرکز رشد

5- خدمات مشاوره­ای

 مشاوره بازاریابی

 مشاوره مالی

 مشاوره مدیریتی

 مدیریت مالی

 مشاوره حقوقی

 مدیریت راهبردی

 ایده و فرصتها

 تدوین طرح کسب و کار

 مشاوره بیمه

 مشاوره اداری

 اصول و فنون مذاکره

 ثبت شرکت­ها

 مشاوره فنی و مهندسی

6- خدمات آموزشی

- برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز واحدهای فناور