شورای مرکز رشد

تعداد بازدید:۱۱۳۲

مطابق با ماده 4 اساسنامه مرکز رشد واحدهای فناور صنایع رنگ که در تاریخ 86/11/28 به شماره 103/2479 به تصویب و به امضای مقام محترم وزارت علوم ، تحقیات و فناوری رسیده است، اعضای شورای مرکزرشد طبق ماده 8 اساسنامه بر اساس تخصص افراد و به پیشنهاد مدیر مرکز رشد و به موجب حکم رییس پژوهشگاه رنگ به شرح زیر می باشند:

آقای دکتر تاجیک

رییس پژوهشگاه رنگ

رییس شورا

آقای دکتر امیر مسعود اعرابی

معاون پژوهشی وفناوری پژوهشگاه رنگ

عضو شورا

آقای دکتر مهدی قهاری

سرپرست مرکز رشد

دبیر شورا

آقای دکتر عشوری

عضو هیات علمی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

عضو شورا

آقای دکتر سعید رستگار

مدیر عامل شرکت دانش بنیان رادسیس پوشش

عضو شورا