شورای مرکز رشد

تعداد بازدید:۶۵۴

مطابق با ماده 4 اساسنامه مرکز رشد واحدهای فناور صنایع رنگ که در تاریخ 86/11/28 به شماره 103/2479 به تصویب و به امضای مقام محترم وزارت علوم ، تحقیات و فناوری رسیده است، اعضای شورای مرکزرشد طبق ماده 8 اساسنامه بر اساس تخصص افراد و به پیشنهاد مدیر مرکز رشد و به موجب حکم رییس پژوهشگاه رنگ به شرح زیر می باشند:

 

آقای دکتر تاجیک

رییس پژوهشگاه رنگ

رییس شورا

آقای دکتر کمال الدین قرنجیک

معاون پژوهشی وفناوری پژوهشگاه رنگ

عضو شورا

آقای دکتر محسن محمد رائی نایینی

سرپرست مرکز رشد

دبیر شورا

آقای دکتر عشوری

عضو هیات علمی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

عضو شورا

آقای دکتر سعید رستگار

مدیر عامل شرکت دانش بنیان رادسیس پوشش

عضو شورا

آقای مهندس علیخانزاده

مدیر عامل شرکت رنگ الوان

عضو شورا

آقای دکتر افشاری

مدیر عامل موسسه خدمات توسعه فناوری تا بازار ایرانیان

عضو شورا